ANBI-gegevens

Naam en adresgegevens

Stichting Grebbelinie in het vizier
Postadres: Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg
Telefoon: 06-82326441
E-mail: info@grebbelinieinhetvizier.nl

KVK en RSIN

KVK-nummer: 32111362
RSIN/fiscaal nummer: 815347923 (controleer status op https://www.belastingdienst.nl/)

Doelstelling

Leerlingen van (basis)scholen, recreanten en ingezetenen van de gemeente Woudenberg en omliggende gemeenten, kennis laten maken met de historische, strategische en ecologische waarde van de Grebbelinie als bijzonder erfgoed en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

De Stichting bezit en beheert het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel om de recente geschiedenis o.a. die van W.O. II levendig te houden. Het kernthema luidt “Opdat wij niet vergeten”. Het Educatief Centrum omvat een geheel door vrijwilligers onderhouden binnen- en buitenexpositie. Jaarlijks worden de groepen 8 van de basisscholen in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan het lesprogramma, dat het kernthema draagt. Gestreefd wordt naar erkenning van de locatie als bezoekerscentrum op de Grebbelinie die loopt van Rhenen tot Bunschoten-Spakenburg.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 leden, die via coöptatie worden benoemd. Bestuursleden treden af volgens rooster en zijn terstond herkiesbaar.

Namen en functie bestuurders

J.C. Schreuder Sr., voorzitter
C.M.L. Ploeg-van Manen, secretaris
J. Schreuder Jr., penningmeester
H. Morren, coördinator vrijwilligers
W.F. Vos, P.R.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers in dienst, doch maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

Afgelopen jaar bestonden de activiteiten uit het uitbaten van het museum, het lesgeven aan groepen van de basisscholen en verzorgen van rondleidingen aan groepen. Daarnaast is afgelopen jaar een extra inspanning geleverd om nieuwe vrijwilligers te werven.

Financiële verantwoording

In 2022 waren de opbrengsten weer iets hoger dan in 2021.
Gelukkig bleef een een groot deel van de donaties op peil.
Door deze ontwikkelingen was het het resultaat van 2022 ruim hoger dan in 2021.
Reserveren voor toekomstig groot onderhoud gaat nog maar minimaal.

Balans per 31-12-2022
ACTIVAPASSIVA
Materiële vaste activaStichtingsvermogen€ 32.524,-
Bedrijfsgebouwen en -terreinen€ 35.250,-
Inventaris€ 772,-Voorzieningen€ 12.613,-
Vlottende activaLanglopende schulden€ 13.000,-
Voorraad boeken€ 209,-
Kortlopende schulden€ 0,-
Vorderingen€ 220,-
Liquide middelen
Bank en kas€ 21.686,-
 Totaal€ 58.137,-€ 58.137,-
Toelichting balans

Activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen betreft het in 2016 in eigendom verkregen onroerend goed. De investering is deels verrekend met de ontvangen subsidies. De inventaris bestaande uit kasten, vitrines en verdere inrichting is tot € 5, — afgeschreven. Nieuw aangeschafte inventaris is op de balans opgenomen voor de aankoopprijs. Dit betreft vooral museumstukken. Hierop is niet afgeschreven. De voorraad boeken betreft de voor verkoop bestemde exemplaren van o.a.  “De Grebbelinie van onder tot boven”.

Passiva
De voorzieningen zijn bestemd voor toekomstige aanpassingen aan het Centrum. Langlopende schulden betreft de opgenomen hypothecaire geldlening.

Staat van baten en lasten 2022
BATENLASTEN
Opbrengsten scholen€ 2.384,-Coördinatiekosten€ 1.061,-
Opbrengsten bezoekers€ 6.963,-Huisvestingskosten€ 3.931,-
Opbrengsten boeken€ 225,-Publiciteitskosten€ 1.268,-
Donaties en sponsoring€ 2.875,-Algemene kosten€ 1.288,-
Diverse baten en lasten€ 4.303,-Afschrijvingen€ 1.444,-
Rente€ 0,-
Resultaat€ 7.758,-
Totaal€ 16.750,-€ 16.750,-
Toelichting staat van baten en lasten

Baten
Onder opbrengst scholen zijn de bijdragen van de scholen voor deelname aan het lesprogramma verantwoord.
Opbrengst bezoekers betreft de bijdragen van bezoekers en groepen aan het museum.
Opbrengsten boeken betreft het nettoresultaat van o.a. het in eigen beheer uitgegeven boek “De Grebbelinie van onder tot boven”.
Donaties en sponsoring betreft ontvangen donaties o.a. van de “Vrienden van Stichting Grebbelinie in het vizier”.

Lasten
Coördinatiekosten zijn vergoede onkosten gemaakt door het bestuur en vrijwilligers.
Huisvestingskosten betreffen huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen.
Publiciteitskosten zijn uitgaven p.r. materiaal en onderhoud van de website.
Algemene kosten betreffende administratie- en bureaukosten.
Financiële lasten betreft betaalde rente en kosten van de rekeningcourant.
Het resultaat is toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Bijgewerkt 24 januari 2024

Vriend worden?

Steun ons door vriend te worden van “Grebbelinie in het vizier” voor slechts € 15,- per jaar.

Ja, ik wil vriend worden!

Agenda