ANBI-gegevens

Naam en adres gegevens:
Stichting Grebbelinie in het vizier/Vrienden van Hoeve de Beek
KvK nummer 32111362 RSIN/fiscaal nummer ANBI 815347923
Postadres Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg
Telefoon 033-2772557
E-mail: info@grebbelinieinhetvizier.nl

Doelstelling
Leerlingen van (basis)scholen, recreanten en ingezetenen van de gemeente Woudenberg en omliggende gemeenten, kennis laten maken met de historische, strategische en ecologische waarde van de Grebbelinie als bijzonder erfgoed en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
De Stichting bezit en beheert het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel de recente geschiedenis o.a. die van W.O. II levendig te houden. Het kernthema luidt “Opdat wij niet vergeten”. Het Educatief Centrum omvat een geheel door vrijwilligers onderhouden binnen- en buitenexpositie. Jaarlijks worden de groepen 8 van de basisscholen in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan het lesprogramma, dat het kernthema draagt. Gestreefd wordt naar erkenning van de locatie als bezoekerscentrum op de Grebbelinie die loopt van Rhenen tot Bunschoten-Spakenburg.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 6 leden, die via coöptatie worden benoemd. Bestuursleden treden af volgens rooster en zijn terstond herkiesbaar.

Namen en functie bestuurders
J.C. Schreuder, voorzitter
C.M.L. Ploeg-van Manen, secretaris
J. Schreuder, penningmeester
H. Morren, coördinator vrijwilligers
F. Vos, P.R.
F. Niermeijer, arsenaalbeheerder
De stichting heeft geen werknemers in dienst, doch maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag activiteiten
In het jaar 2017 hebben we voor het eerst gewerkt vanuit een gerenoveerd museum. Natuurlijk blijven er na zo'n verbouwing nog aantal zaken die bouwkundig afgewerkt moeten of kunnen worden. Dat is door onze gidsen zelf opgepakt. Ten eerste omdat zij zich enorm betrokken voelen en ten tweede, niet onbelangrijk, dat het scheelt in de kosten. De huisvesting van ons Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel is nu optimaal met een goede presentatieruimte. Vanuit deze ruimte kunnen onze gidsen een goed beeld schetsen van datgene wat er gebeurd is in de periode 1939 tot 1945. Ook de collectie is in 2017 nog uitgebreid. Dat kon bekostigd worden door een mooie gift van de gemeente Scherpenzeel.

Het aantal leerlingen dat ons Educatief Centrum bezocht en daar een rondleiding kreeg, daalde naar 967. Dit baart ons zorgen. Niet alleen omdat het inkomsten scheelt, maar ook omdat wij het zo belangrijk vinden dat onze jeugd hoort te weten wat de gevolgen zijn van oorlogen. Ons uitgangspunt is "OPDAT WIJ NIET VERGETEN". Dat willen wij overbrengen.
Het aantal losse bezoekers blijft redelijk constant en het aantal groepen dat rondgeleid wil worden stijgt licht.

Om de continuïteit te waarborgen zijn wij druk doende op zowel financieel vlak als ook in de personele bezetting (vrijwilligers) stappen te maken.
Als bestuur willen wij onze dank uitspreken naar al onze vrijwilligers. Zonder hen kunnen wij niet. .

Financiële gegevens

Balans per 31-12-2017
ACTIVA PASSIVA
Materiële vaste activa   Stichtingsvermogen 16.778
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 39.000    
Inventaris 5 Voorzieningen 12.613
  39.005    
Vlottende activa   Langlopende schulden 24.000
Voorraad boeken 272    
Belastingen en premies sociale verzekeringen 477 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 2.000
Vorderingen 1.298 Overlopende passiva 11
Liquide middelen      
Bank en kas 14.350    
  55.402   55.402

Toelichting balans
Activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen betreft het in 2016 in eigendom verkregen onroerend goed. De investering is deels verrekend met de ontvangen subsidies. De inventaris bestaande uit kasten, vitrines en verdere inrichting is tot € 5, -- afgeschreven. De voorraad boeken betreft de voor verkoop bestemde exemplaren van o.a.  “De Grebbelinie van onder tot boven”.

Passiva
De voorzieningen zijn bestemd voor toekomstige aanpassingen aan het Centrum. Langlopende schulden betreft de opgenomen hypothecaire geldlening.  Kortlopende schulden betreffen nog te betalen bedragen aan crediteuren.

Staat van baten en lasten 2017
BATEN LASTEN
Opbrengsten scholen 2.640 Coördinatiekosten 350
Opbrengsten bezoekers 5.470 Huisvestingskosten 3.370
Opbrengsten boeken 132 Publiciteitskosten 1.621
Donaties en sponsoring 2.055 Algemene kosten 2.168
Diversen 168 Overige pers. kosten 581
    Afschrijvingen 500
    Financiële lasten 965
    Mutatie voorraad boeken 99
    Resultaat 784
  10.297   10.297

Toelichting staat van baten en lasten
Baten
Onder educatieproject zijn de bijdragen van de scholen voor deelname aan het lesprogramma verantwoord.
Entreegelden betreft de bijdragen van bezoekers van het museum.
Verkoop boeken betreft het nettoresultaat van o.a. het in eigen beheer uitgegeven boek “De Grebbelinie van onder tot boven”.
Donaties en sponsoring betreft ontvangen donaties o.a. van de “Vrienden van Stichting Grebbelinie in het vizier”.
Financiële baten is de ontvangen rente op de spaarrekening.

Lasten
Coördinatiekosten zijn vergoede onkosten gemaakt door het bestuur en vrijwilligers.
Huisvestingskosten betreffen huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen.
Publiciteitskosten zijn uitgaven p.r. materiaal en onderhoud van de website.
Algemene kosten betreffende administratie- en bureaukosten.
Overige personeelskosten zijn gemaakt voor de aanschaf van bedrijfskleding.
Financiële lasten betreft bankkosten.
Het resultaat is afgeboekt van het stichtingsvermogen.

Bijgewerkt 4 juli 2018