ANBI-gegevens

Naam en adres gegevens:
Stichting Grebbelinie in het Vizier/Vrienden van Hoeve de Beek
KvK nummer 32111362 RSIN/fiscaal nummer ANBI 815347923
Postadres Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg
Telefoon 033-2772557
E-mail: info@grebbelinieinhetvizier.nl

Doelstelling
Leerlingen van (basis)scholen, recreanten en ingezetenen van de gemeente Woudenberg en omliggende gemeenten, kennis laten maken met de historische, strategische en ecologische waarde van de Grebbelinie als bijzonder erfgoed en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
De Stichting bezit en beheert het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel de recente geschiedenis o.a. die van W.O. II levendig te houden. Het kernthema luidt “Opdat wij niet vergeten”. Het Educatief Centrum omvat een geheel door vrijwilligers onderhouden binnen- en buitenexpositie. Jaarlijks worden de groepen 8 van de basisscholen in de regio uitgenodigd om deel te nemen aan het lesprogramma, dat het kernthema draagt. Gestreefd wordt naar erkenning van de locatie als bezoekerscentrum op de Grebbelinie die loopt van Rhenen tot Bunschoten-Spakenburg.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 6 leden, die via coöptatie worden benoemd. Bestuursleden treden af volgens rooster en zijn terstond herkiesbaar.

Namen en functie bestuurders
J.C. Schreuder, voorzitter
C.M.L. Ploeg-van Manen, secretaris
J. Schreuder, penningmeester
H. Morren, coördinator vrijwilligers
F. Vos, P.R.
F. Niermeijer, arsenaalbeheerder
De stichting heeft geen werknemers in dienst, doch maakt gebruik van de diensten van vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

Verslag activiteiten
Het jaar 2016 stond in het teken van onze vernieuwde huisvesting in de voormalige veeschuur van “Hoeve de Beek” (Rijksmonument). De overdrachtsakte werd op 21 januari 2016 getekend. Vervolgens is de schuur verbouwd en geschikt gemaakt voor de definitieve huisvesting van het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel. Dankzij de onvermoeibare inzet van de vrijwilligers en de gecontracteerde aannemer, is de verbouwing en inrichting voorspoedig verlopen en kon op 29 april 2016 het Centrum officieel worden geopend door Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw. De kosten van aankoop, verbouwing en inrichting zijn royaal binnen het beschikbare budget gebleven, voornamelijk door het resultaat van de op geld gewaardeerde arbeid van de vrijwilligers tijdens het bouw- en inrichtingsproces. Het bestuur is de Provincie Utrecht zeer erkentelijk voor de ontvangen financiële bijdrage, als ook de plaatselijke afdelingen van de serviceclubs Rotary International en Lions, de gemeente Woudenberg en de Rabobank “Gelderse Vallei”.  De dank van het bestuur gaat tevens uit naar de (onder)aannemers die een gunstige prijsstelling hebben gehanteerd. Door dit positieve saldo is de financiële positie van de Stichting sterk verbeterd. Niettemin blijft het wenslijk om aan de fondsenwerving goede aandacht te schenken. Een van de pijlers hieronder is het collectief van “Vrienden van het Educatief Centrum Grebbelinie Woudenberg-Scherpenzeel” (voorheen “Vrienden van Hoeve de Beek”). Hiervoor geldt -onder het label van “Stichting Grebbelinie in het vizier” een ANBI-erkenning. Aan de uitbreiding van de vriendenkring wordt aandacht gegeven. 

In het verslagjaar volgden 1.025 (2015 1.075) leerlingen van basisscholen uit plaatsen in de Gelderse Vallei en de Utrechtse Heuvelrug het educatief programma “Opdat wij niet vergeten”. Voorts werden gegidste rondleidingen verzorgd voor een 48-tal groepen. In 2015 bedroeg dit aantal 37. Wederom was er een goede samenwerking met de eigenaar van Hoeve De Beek, waar beide partijen van hebben kunnen profiteren.

In 2016 groeide het aantal vrijwilligers tot 22. Zonder hen is het niet mogelijk het Educatief Centrum continuïteit te geven. Mede dankzij hun inzet is een fraai resultaat bereikt, waarvoor het bestuur hen zeer dankbaar is. Het enthousiasme van alle betrokkenen biedt een uitstekend toekomstperspectief.

Financiële gegevens

Balans per 31-12-2017
ACTIVA PASSIVA
Materiële vaste activa   Stichtingsvermogen 16.778
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 39.000    
Inventaris 5 Voorzieningen 12.613
  39.005    
Vlottende activa   Langlopende schulden 24.000
Voorraad boeken 272    
Belastingen en premies sociale verzekeringen 477 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 2.000
Vorderingen 1.298 Overlopende passiva 11
Liquide middelen      
Bank en kas 14.350    
  55.402   55.402

Toelichting balans
Activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen betreft het in 2016 in eigendom verkregen onroerend goed. De investering is deels verrekend met de ontvangen subsidies. De inventaris bestaande uit kasten, vitrines en verdere inrichting is tot € 5, -- afgeschreven. De voorraad boeken betreft de voor verkoop bestemde exemplaren van o.a.  “De Grebbelinie van onder tot boven”.

Passiva
De voorzieningen zijn bestemd voor toekomstige aanpassingen aan het Centrum. Langlopende schulden betreft de opgenomen hypothecaire geldlening.  Kortlopende schulden betreffen nog te betalen bedragen aan crediteuren.

Staat van baten en lasten 2017
BATEN LASTEN
Opbrengsten scholen 2.640 Coördinatiekosten 350
Opbrengsten bezoekers 5.470 Huisvestingskosten 3.370
Opbrengsten boeken 132 Publiciteitskosten 1.621
Donaties en sponsoring 2.055 Algemene kosten 2.168
Diversen 168 Overige pers. kosten 581
    Afschrijvingen 500
    Financiële lasten 965
    Mutatie voorraad boeken 99
    Resultaat 784
  10.297   10.297

Toelichting staat van baten en lasten
Baten
Onder educatieproject zijn de bijdragen van de scholen voor deelname aan het lesprogramma verantwoord.
Entreegelden betreft de bijdragen van bezoekers van het museum.
Verkoop boeken betreft het nettoresultaat van o.a. het in eigen beheer uitgegeven boek “De Grebbelinie van onder tot boven”.
Donaties en sponsoring betreft ontvangen donaties o.a. van de “Vrienden van Stichting Grebbelinie in het Vizier”.
Financiële baten is de ontvangen rente op de spaarrekening.

Lasten
Coördinatiekosten zijn vergoede onkosten gemaakt door het bestuur en vrijwilligers.
Huisvestingskosten betreffen huur, energiekosten en gemeentelijke belastingen.
Publiciteitskosten zijn uitgaven p.r. materiaal en onderhoud van de website.
Algemene kosten betreffende administratie- en bureaukosten.
Overige personeelskosten zijn gemaakt voor de aanschaf van bedrijfskleding.
Financiële lasten betreft bankkosten.
Het resultaat is afgeboekt van het stichtingsvermogen.

Bijgewerkt 4 juli 2018